تشخیص

در این زیر دسته به آینده پژوهی در حیطه تشخیص و نقش متغییر آن در آینده می پردازیم که منجر به ارتقای آگاهی جامعه علمی می شود.

[ورود برای اعضا]