انجمن علمی آینده پژوهی علوم پزشکی با هدف باز کردن دید جامعه علوم پزشکی نسبت به آینده و جایگاه خود در آینده است.معتقدیم این هدف بسامد های بسیار مثبتی بر روی جامعه می تواند بگذارد و باعث پیشرفت هر چه بیشتر آن گردد.  

[ورود برای اعضا]