مدیریتی

در این زیر دسته به آینده پژوهی در حیطه مدیریت و نقش متغییر آن در آینده (بخصوص بیمارستان ها) می پردازیم که منجر به ارتقای آگاهی جامعه علمی می شود.|

[ورود برای اعضا]