کتاب راهنمای عملی بیوتکنولوژی فارماکولوژیکی

 

✔ نام کتاب: A Practical Guide to Pharmacological Biotechnology by

✔ نویسنده: Jayanta Kumar

مشخصات

کیفیت محصول
دانلود سریع
درگاه زرین پال

توضیحات

کاربرد بیوتکنولوژی در ساخت و پرداخت داروها و مواد

فهرست:

1 General Aspects of Pharmacology Laboratory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1 General Safety Features in a Pharmacology Laboratory . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.1 Clothing and Footwear. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.2 Gloves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.3 Drinks, Eatables and Smoking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.4 Personal Safety and Hygiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.5 Handling Chemicals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1.6 Laboratory Work Place . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1.7 Instrument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1.8 House Keeping. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1.9 Radiation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1.10 Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.11 Laboratory Safety Signs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2 Uses and Management of the Laboratory Animals in a Laboratory . . . . . 6
1.3 Animal House Facility, Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3.1 Environmental Aspects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3.2 Physical Facilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3.3 Animal Care. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.4 Experimental Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.5 Toxicology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
References. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2 Isolated Tissues and Organs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.1 Basic Instruments Used for Isolated Tissue Experiments . . . . . . . . . . . . . 19
2.2 Organ Baths . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.3 Intestinal Muscle Preparations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.4 Skeletal Muscle Preparations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.5 Cardiac Muscle Preparations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Referenecs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3 Screening of Drugs Using Cell Lines/Isolated Tissues/Intact Animals. . . . . 29
3.1 Evaluation of Antidiabetic Agents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.1.1 Antidiabetic Evaluation of Drug in Induced
Diabetic Mice Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.1.2 Glucose Uptake Assay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.2 Evaluation of Antiulcer Activity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.3 Evaluation of Hepatoprotective Drugs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.3.1
In vitro Assessment of Hepatoprotective Effect. . . . . . . . . . . . . . . 38
3.3.2
In vivo Evaluation of Hepatoprotective Effect. . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.4 Evaluation of Anti-inflammatory Agents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.5 Evaluation of Antioxidant Activity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.5.1 Evaluation of Antioxidant Activity Using
Erythrocyte-Based Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.5.2 Evaluation of Antioxidant Activity Using Cell
Based Assay Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.6 Effect of Drug in Rabbit Eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.7 Evaluation of Local Anaesthetics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.7.1 Evaluation of Local Anaesthetics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.7.2 Evaluation of Local Anaesthetics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
References. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4 Genotoxicity and Toxicological Studies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.1
In Vitro Genotoxicity Assay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.2 Mouse Lymphoma Assay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.3 Comet Assay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4.4
In Vitro Teratogenicity Testing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.5 Histopathological Studies of Animal Tissues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4.6 Drug Poisoning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
References. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
5 Experimental Animal Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.1 Collecting Blood from Mice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.2 Studies on Different Parameters of Blood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
5.2.1 Differential White Blood Cell Count
(Differential Leukocyte Count) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5.2.2 Blood Grouping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5.2.3 Total Red Blood Cell Count. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
5.2.4 Estimation of Haemoglobin (Hb). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
5.2.5 Bleeding Time and Clotting Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
5.3 Pyrogen Testing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
5.3.1 Pyrogen Testing by Animal Model (
In Vivo Method) . . . . . . . . . . 94
5.3.2 Pyrogen Testing by LAL Method (
In Vitro Method) . . . . . . . . . . . 96
5.4 Effect of Drug on Central Nervous System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
5.4.1 Hypnotic Drugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
5.4.2 CNS Depressant Activity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
5.4.3 Analgesic Drugs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5.5 Experiment on Cardiovascular System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
5.5.1 Effect of Cardiac Stimulants and Depressants. . . . . . . . . . . . . . . . 103
5.6 Experiments on GI Tract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
5.6.1 Muscle Relaxants and Spasmogens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
References. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
6 Clinical Trials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
6.1 Clinical Pharmacology and Its Genesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
6.2 National and International Agencies and Their Role in Clinical
Pharmacology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
6.3 Drug Development and Clinical Trials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
6.4 Safety Assessment in Clinical Trials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
6.5 Ethics in Clinical Trials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
6.6 Ethics in Clinical Research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
References. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
7 IPR and Ethics in Animal Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
7.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
7.2 Intellectual Property Rights and Its Different Categories . . . . . . . . . . . . . 127
7.2.1 Patents Which Protect Inventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
7.2.2 Copyrights Which Protect Works of Literature and Art. . . . . . . . . 128
7.2.3 Trade Marks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
7.2.4 Trade Secrets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
7.3 Importance of IPR in Drug Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
7.3.1 A New Drug as a New IP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
7.3.2 Safeguard of IP in Finding a New Medicine
of Natural Origin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
7.3.3 Various Phases in the Natural Product Based Discovery
of Drugs Where ‘Inventive’ Contributions Might Occur. . . . . . . . 132
7.3.4 Most Important Steps in the Natural Based Drug
Development Procedure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
7.3.5 Importance of IPR in Drug Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
7.4 Patenting Cells, Cell Lines and Animals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
7.5 Ethics in Laboratory Animal Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
7.5.1 Ethical Considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
7.5.2 Welfare Considerations: The Animal and the Environment. . . . . . 136
7.5.3 Ethics in Animal Experimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

7.6 Risk Assessment and Management in IPR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
7.6.1 IP Risks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
7.6.2 IP Risk Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
7.7 Good Laboratory Practices in IPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
7.8 Principles of GLP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
References. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب راهنمای عملی بیوتکنولوژی فارماکولوژیکی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

[ورود برای اعضا]