آینده پژوهی علوم پزشکی

در این دسته به بررسی و یحث یکپارچگی بین تئوری ها و تغییرات فناوری و موارد تاثیر گذار می پردازیم که منجر به چشم اندازی از آینده علوم پزشکی در ایران و جهان می انجامد.

[ورود برای اعضا]