گاه نوشت

نوشته هایی از در قالب مشکلات جامعه و روشنگری و دید به چشم انداز های پر پیچ و خم آینده ایران و جهان